டிசம்பர் 04, 2018

ஏணியும் பிசாசும்


- துவாரகன்

வானத்தில் சென்றுகொண்டிருந்த
பிசாசுகளை
அங்கங்கே ஏணி வைத்து
இறக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

எனக்கும் ஒரு
ஏணி தாருங்கள்.
உங்களுக்கு உதவ.

எல்லோரும் ஒன்றுசேர்வோம்.
எங்கள் வாழ்வை
பிசாசுகளுக்கு அர்ப்பணிப்போம்.
11/2018